Nhà giàu một đọi đèn,
Kho trời một hạt thóc.
Nhà nghèo một đọi đèn,
Cha con nhìn nhau khóc.
Phong lưu quan phủ biết cho chăng?
Múa hát còn chăm lo chọn khúc.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)