Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/06/2020 17:30

Ngồi rồi sực nhớ đến tri âm,
Mặt khuất lòng gần mượn giấy thăm.
Câu sách câu văn câu vấn đáp,
Nỗi nhà nỗi nước nỗi xa gần.
Thói đời ngó thấy thêm cười lạt,
Dâu bể nhìn xem lại khóc thầm.
Quản Trọng, Thúc Nha giương trước đó,
Cùng nhau kết chặt dải đồng tâm.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 97, tháng 7-1925