Cũng dự mày râu với nước non
Can chi mang ách giữa Sai Gòn!
Nằm cong Xóm Chiếu lưng đà mỏi
Dạo khắp Cầu Quay gót lại mòn
Liếc mắt muốn mua đôi vật mọn
Rờ lưng không được một xu con
Hải Tai quỷ quyệt hơn ai hết
Tiền có trong lưng nói chẳng còn!