Thợ trời khéo đúc cảnh chùa non
Đặt để hình qui dấu hãy còn
Cửa Phạm xưa lồng cơn gió kép
Đài sen nay giọi bóng trăng tròn
Tố Nga lòng thiện bia nên tạc
Minh Viễn công cao đá chẳng mòn
Cõi Phật rày mừng hương khói đượm
Tiếng chuông ngàn thuở gióng bon bon


Tác giả tự dịch Nôm.
tửu tận tình do tại