Nghĩa nhân nhuần thấm đã lâu ngày,
Học cũ làm sao nỡ đổi thay.
Chớ để lời xưa thành cặn bã,
Chẳng ưa tiếng lạ rối răng hàm.
Văn chương còn giữ, còn hồn nước,
Thi lễ còn truyền, còn tiếng tăm.
Cốt cách ngời cao như Đẩu Thái,
Đạo Nho ta giữ mãi xưa nay.

tửu tận tình do tại