Cuộc sống ngư dân lắm dãi dầu
Nhọc nhằn thả lưới với giăng câu
Sinh nghề được mất nhờ trời cả
Tử nghiệp giàu nghèo cậy biển sâu
Lắm chuyện đau lòng khôn kể xiết
Bao điều xót dạ phải than sầu
Đời như bọt sóng tung tràn bãi
Số phận ai mà dễ biết đâu!


7-4-2018