Ai bảo hành đô chẳng vướng lòng,
Hồi hương bái tổ chớ rằng không.
Người về năm ngả, dời sao nỡ,
Vui nghiệp tứ dân, đâu sánh cùng.
Xanh đỏ tới chầu xe ngựa tụ,
Nến đèn suốt sáng nói cười đông.
Khó hay có giữ non sông vững,
Ngăn hoạ nhiều phương đã trước phòng!

tửu tận tình do tại