Tin Phật mà ra ở cảnh thiền,
Rằng rồng điềm tốt đẩy thuyền lên.
Đã hay tiến thoái dời đô ấp,
Gặp vận thanh bình đổi kỷ nguyên.
Bát đế giếng kia ai bảo có,
Lợi nhân ruộng nọ dám đâu truyền.
Từ công trút xác đầu thai thực,
Quáng mắt trông rồng bút cũng biên?

tửu tận tình do tại