Gặp gỡ ngày mưa giữa tiết thu
Rượu nhiều nói ít một câu thơ
Trận cù ngày lẻ thêm ngày phép
Bản nhạc dương cầm bớt rượu khuya
Mấy chục năm rày chia lại gặp
Một lần từng thấy nhớ chẳng thôi
Ai hay năm tháng như tia chớp
Gặp gỡ ngày mưa giữa tiết thu.


11-9-2018