25.00
Thể thơ: Tứ ngôn
Thời kỳ: Cận đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/12/2015 22:57

Muốn chơi với quấc,
Thì quấc cho giò.
Muốn chơi với bò,
Thì bò cho nhau.
Muốn chơi với cau,
Thì cau cho trái.
Muốn chơi với lái,
Thì lái cho buôn.
Muốn chơi với mun,
Thì mun cho đọc.
Muốn chơi với tóc,
Thì tóc cho đầu.
Muốn chơi với cầu,
Thì cầu cho đi.
Muốn chơi với khỉ,
Thì khỉ cho liến.
Muốn chơi với liềng,
Thì liềng cho thơm.
Muốn chơi với nơm,
Thì nơm cho cá.
Muốn chơi với ná,
Thì ná cho chim.
Muốn chơi với ghim,
Thì ghim cho đệm.
Muốn chơi với nệm,
Thì nệm cho nằm.
Muốn chơi với rằm,
Thì rằm cho trăng.
Muốn chơi với khăn,
Thì khăn cho bịt.
Muốn chơi với mít,
Thì mít cho xơ.
Muốn chơi với tơ,
Thì tơ cho lụa.
Muốn chơi với đũa,
Thì đũa cho cơm.
Muốn chơi với thơm,
Thì thơm cho chỉ.
Muốn chơi với khỉ,
Thì khỉ cho bần.
Muốn chơi với thần,
Thì thần cho xôi.
Đến khi thần ngồi,
Đến khi thần nói,
Đến khi thần đói,
Trả xôi cho thần.
Trả bần cho khỉ.
Trả chỉ cho thơm.
Trả cơm cho đũa.
Trả lụa cho tơ.
Trả xơ cho mít.
Trả bịt cho khăn.
Trả trăng cho rằm.
Trả nằm cho nệm.
Trả đệm cho ghim.
Trả chim cho ná.
Trả cá cho nơm.
Trả thơm cho liềng.
Trả liến cho khỉ.
Trả đi cho cầu.
Trả đầu cho tóc.
Trả đọc cho mun.
Trả buôn cho lái.
Trả trái cho cau.
Trả nhau cho bò.
Trả giò cho quấc.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]