Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Phú
Thời kỳ: Cận đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/08/2014 14:11

Non vời vợi, nước mênh mênh.
Non nước dầu ta dưỡng tánh bình.
Sướng mắt trăm trùng biếc biếc,
Trái tai một dải xanh xanh.
Chẳng có tiên cũng có rồng, khí thiêng đất cấu,
Đã không quê lại không vực, chốn lạ trời dành.
Hi Di lánh đầu đuôi chiếc lá,
Gia Cát nằm để luống lều tranh.
Đây cũng là động,
Đó cũng là nguyên.
Đời sao vắng chân nhân,
Đời sao không xử sĩ?
Kìa thời ấy non
Nọ thời ấy nước.
Ai đà thôi tể tướng,
Ai đà cất tiên sinh?
Chia tục lựa khăn ba triệu,
Ngăn trần miễn áo hai manh.
Sớm bãi hạc, tối đồi le, thú ngư ông mặc thích,
Rầy đường chim, mai dấu thỏ, nghiệp tiều lão ai tranh?
Gió nặng, buồm bay phới phới,
Trăng dày, thuyền nhẹ thênh thênh.
Hễ đâu tới là nhà, phải mượn ai hỏi bến
Hễ đâu nhàn ấy thú, lọ chỉ chỗ tìm gành.
Ướm hỏi ngâm câu thoát lý,
Vỗ tay ca nữ trạc anh.
Gạo Bành trạch dễ bao lăm, có chăng chúa bẻ lưng Đào lệnh,
Ngôi Gián nhị đã mấy lần, hoạ là trời cải chí Nghiêm khanh.
Nết niềm thà cùng rừng cỏ,
Xôn xao không chịu sỏi sành.
Cuộc Hán Sở liếc con ngươi, chi đến nỗi rìu ta cán mục,
Truyện Tấn Tần nhăn cái lưỡi, đâu để cho thuyền tớ chèo quanh.
Vẽ chân rắn khéo nhưng mà vụng,
Vịn tuổi hùm dữ ắt chẳng lành.
Ghi khoán thiết, chép thư son, chớ nói ngàn năm sự nghiệp,
Chực cửa vàng, chầu bệ ngọc, nực cười hai chữ công danh.
Nơi thành thị có vinh âu có nhục,
Chốn lâm tuyền càng tục lại càng thanh
Đất cấp của tự nhiên, xã xượi cá tươi gòii tốt,
Trời ban kho vô tận, ê hề gió mát trăng thanh.
Thưởng cảnh tả thơ tựa gấm,
Đánh sầu điểm rượu làm tranh.
Say lại tỉnh, tỉnh lại say, một ngày cũng thần tiên vô sự,
Uống nhẫn ăn, ăn nhẫn uống, muôn năm ơn thiên tử thái bình.


Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004