Quanh quanh, quẩn quẩn lối đường quai,
Xô đẩy người vô giữa cuộc đời,
Học thức giữ tên con mọt sách,
Công danh rút lại cái quan tài.
Dạo hòn lũ kiến men chân bước,
Bò xối con sùng tắc lưỡi hoài.
Cuốn sổ bình sinh công với tội,
Tìm nơi thẩm phán để thừa khai.


Bài này tác giả viết trước khi lìa cõi thế.