cành trơ xác lá đắp chăn ngủ
héo mấy bận thu cũng mặc thu
kệ con chim non chửa biết hót
mặc thằng chó già, khọt khẹt tru
tim tôi ai vá mà khéo thế?
có vá bằng trời lấy chỉ trời
chớ lấy sợi tương mà xỏ chỉ
sợ vá xong rồi kim gãy hai.

Sài Gòn, 11/2019