35.00
Từ khoá: ẩm thi (1) tồng ngồng (1) thi thiện (42)
Đăng ngày 24/10/2020 15:42, số lượt xem: 255

Loã lồ sõng soài trên mặt thớt
Da thịt trần truồng bỡn cợt phơi
Thọt lại thọt, hương sâu bụng rỗng
Bó cứ chân, dây nới cẳng dài...
Thân em trắng béo lại tồng ngồng
Khen ai đáo để khéo vun trồng
Vung nắp đậy mâm canh cẩn lửa
Gà hấp chao: xông khói sực nồng.

Sài Gòn, 10/2020