Gió thốc áo đơn tay giá buốt
Thoi đưa song vắng lạnh bao lần
Tất niên ngày ngắn chưa đầy tấc
Đâu phải Yên cơ hát khúc xuân.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.