Hát giai - hát lót:
Mừng đất nước ngàn năm rực rỡ
Mừng cụ Tổng sắp sửa “đăng cơ”
Anh minh thiết diện vô tư
Từ khai quốc ít ai so sánh kịp.

Thân xuất thế văn chương lập nghiệp
Tuế tùng tâm chính trị quang danh

Chấn hưng Đảng, diệt tham quan
Tự Bắc chí Nam nơi nơi răm rắp.

Tài mưu lược xưa nay hiếm gặp
Riêng một tay thống nhất giang sơn
Chúc Ngài vạn tuế vô cương.

Hà Nội, 04/10/2018.

Bài hát này được tác giả viết nhân sự kiện tại Kỳ họp thứ 8 Khoá XII, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thống nhất 100% đề cử Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước.