Nam mô A Di Đà,
Người nào không biết niệm?
Tuy niệm, chẳng tương ưng,
Mẹ con khó hội kiến!
Khi đi, đứng, ngồi, nằm,
Đem tâm này thúc liễm.
Mỗi niệm nối tiếp nhau,
Niệm lâu thành một phiến.
Như thế niệm Di Đà,
Di Đà tự nhiên hiện!
Quyết định sang Tây phương,
Trọn đời không thối chuyển!


Nguồn: Thi kệ niệm Phật (Nhiều tác giả), Thích Chí Giác Châu, NXB Phương đông, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)