22/03/2023 20:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề (XI)
無題

Tác giả: Thực Hiền - 實贒

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 03/07/2017 15:49

 

Nguyên tác

南無阿彌陀, 
何人不知念。   
雖念不相應,
母子難相見。   
行住及坐臥, 
時將此心斂。
念念自相續, 
念來成一片。   
如此念彌陀,
彌陀自然現。   
西方決定生, 
終身無退轉。

Phiên âm

Nam mô A Di Đà, 
Hà nhân bất tri niệm.   
Tuy niệm bất tương ưng,
Mẫu tử nan tương kiến.   
Hành trú cập toạ ngoạ, 
Thời tướng thử tâm liễm.
Niệm niệm tự tương tục, 
Niệm lai thành nhất phiến.   
Như thử niệm Di Đà,
Di Đà tự nhiên hiện.   
Tây phương quyết định sinh, 
Chung thân vô thối chuyển.

Bản dịch của Thích Thiền Tâm

Nam mô A Di Đà,
Người nào không biết niệm?
Tuy niệm, chẳng tương ưng,
Mẹ con khó hội kiến!
Khi đi, đứng, ngồi, nằm,
Đem tâm này thúc liễm.
Mỗi niệm nối tiếp nhau,
Niệm lâu thành một phiến.
Như thế niệm Di Đà,
Di Đà tự nhiên hiện!
Quyết định sang Tây phương,
Trọn đời không thối chuyển!
Nguồn: Thi kệ niệm Phật (Nhiều tác giả), Thích Chí Giác Châu, NXB Phương đông, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thực Hiền » Vô đề (XI)