Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Đường
3 bài trả lời: 1 bản dịch, 2 thảo luận

Đăng bởi Vanachi vào 01/12/2007 08:56

懷舊山

一坐西林寺,
從來未下山。
不因尋長者,
無事到人間。
宿雨愁爲客,
寒花笑未還。
空懷舊山月,
童子誦經閑。

 

Hoài cựu sơn

Nhất toạ Tây Lâm tự,
Tùng lai vị hạ san.
Bất nhân tầm trưởng giả,
Vô sự đáo nhân gian.
Túc vũ sầu vi khách,
Hàn hoa tiếu vị hoàn.
Không hoài cựu sơn nguyệt,
Đồng tử tụng kinh nhàn.


Sư Thương Hạo làm bài Lưu biệt Gia Hưng tri kỷ để từ giã bạn bè trước khi rời chùa Tây Lâm. Có nơi chép bài này của Hạo Nhiên 皎然, có nơi chép của Thường Nhã 常雅.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Một bận lên chùa học,
Hôm nay mới hạ san.
Chẳng mong tìm trưởng giả,
Bởi rảnh tới nhân gian.
Mưa tối cho buồn khách,
Chim côi chửa họp đàn.
Nhớ hoài trăng núi cũ,
Lúc nhỏ tụng kinh nhàn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Hoài cựu sơn

Hoài cựu sơn

Nhất tọa TÂY LÂM tự ,
Tòng lai vị hạ san .
Bất nhân tầm trường giả ,
Vô sự đáo nhân gian .
Túc vũ sầu vi khách ,
Hàn HOA tiếu vị hoàn .
Không hoài cựu san nguyệt ,
Đồng tử tụng kinh nhàn .

Thường Nhã  

懷舊山

一坐西林寺,從來未下山。
不因尋長者,無事到人間。
宿雨愁為客,寒花笑未還。
空懷舊山月,童子誦經閒。

常雅

http://www.rdliu.com/poem/index.asp?scid=34788

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Sai sót

Cảm ơn bạn đã lưu ý, mình đã sửa lại.
Về tác giả, mình tra ở đây thấy chép ở hai tác giả Thương Hạo, hoặc Hạo Nhiên: http://chinese.pku.edu.cn...7&b=6&y=0&e=0

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời