Bài thơ thực như cuộc sống. Tác giả đã làm ảo thuật trong thơ.
Tôi nhận ra những ý tưởng mới. Cảm ơn tác giả và Hoa Xuyên Tuyết.