Nhục thân lai khứ ngộ chân thân
Sắc tức là không... chuyển pháp luân
Thể tính xưa nay "vô nhất vật"
Bồ đề như thị - chứng phù vân


Nguồn: Nguyệt san Giác ngộ số 110, tháng 05, PL. 2549 - 2005