Cốc nước chè trên chiếu
gió đưa về mây xanh
lạc trong rừng cây
các ông già nói về quá khứ
các thanh niên ít nói
họ hút thuốc và cười
bầu trời rời xa mặt cát.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)