Mưa...
Từ nơi xa
Âm thầm
Tìm đêm mà tới
Giọt giọt rơi
Không vội
Giọt trầm buồn
Buông lơi...

Mưa...
Cung điệu chờ
Khắc khoải
Ai bên đời
Đứng lại
Có hững hờ
Ái ngại
Có một lời không nói
Mà nghe...

Mưa...
Từ nơi đâu
Tìm về?
Đem tình ai
Kể lể
Đã biết là không thể
Sao tí tách hoài
Mưa ơi!


(02/01/2010)