Mười hai tầng lầu cao trời biếc
Phượng và loan trong tiệc hôn nhân
Cung nhân báo ngự lâm quân
Ngô ca không được đem lầm vào cung

tửu tận tình do tại