Xa cách quê nhà đã bảy năm
Con nhỏ tôi vừa lên bốn tuổi.
Hễ ai bảo: cháu người Hà Nội?
Con cãi liền: cháu ở miền Nam.

Chưa biết miền Nam, tìm bé thơ
Vẫn yêu, vẫn nhớ, vẫn mong chờ.
Quân thù chia cắt làm sao được
Dòng máu nghìn năm chảy đến giờ...


12-1961

Nguồn: Tế Hanh, Bài thơ tháng bảy, NXB Phổ thông, 1962 (theo bản in lại trong Tác phẩm văn học được giải thưởng Hồ Chí Minh: Tế Hanh, Chính Hữu, NXB Văn học, 2006)