Nước chiếu lâu đài trông trăng sớm,
Nắng soi hoa cỏ đón xuân nhanh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.