Thu gầy như một bóng mưa
Từ trong mây gió ngày xưa thổi về
Bước buồn lạnh buốt con đê
Mắt vời vợi để bốn bề sương giăng
Anh ngồi đã bốn nghìn năm
Chiều nay thu biến anh thành tha nhân...

18-8-2020