Chả ai ủ được làn mây trắng
Ai giấm được chiều trong mắt ai
Em ơi! Tháng chín còn xanh thắm
Mà ngọn heo may nẫu lắm rồi...

21-9-2020