Núi ơi
Núi có thấy
Mùa thu năm ấy
Về qua lối này?

Ồ, chẳng có
Mùa thu nào về qua đây cả!

Ta chỉ gặp
Một người đàn bà là lạ
Áo mỏng buông xoà
Bóng mây
Sắc lá
Tay nép nhẹ mái tóc huyền buông rủ
Ngược heo may nàng đi về phía bờ sông...