Tôi tìm kiếm nơi này
Tôi kiếm tìm nơi nọ
Người yêu không đâu có cả
Nhưng ngay trong lúc này
Nàng ở trong tim của tôi đây.
Tôi không hề than phiền, oán trách
Người tôi đi tìm dù có đẹp
Cũng không thể sánh với người
Đang sống trong tim tôi.