Thập  ác của tôi!

Thập ác của anh?
Thập ác thực
Làm từ đồng Xtéc-ling
Đồng đô-la hoặc đồng phờ-răng
Tôi chìa bàn tay của mình
Để chịu đóng đinh
Để hiểu ra sự túng thiếu
-Nỗi khổ đau vĩ đại –
Thiếu tiền.