Bạn đã đốt lên đốm lửa
sáng đẹp biết bao giữa ngả tư đường đời ta,
đốm lửa sáng đẹp biết bao.
Và hãy xem sức sống trong sáng tràn đầy
nơi nó làm rung cả bầu khí quanh ta!

Ánh sáng lung linh từ đốm lửa mùa thu kia
để được gần bên ta
như một con người, xúc động hơn và tốt đẹp hơn,
khi nó giống thời gian.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.