Đứng im ngoài hàng dậu
Em mỉm nụ nhiệm mầu
Lặng nhìn em kinh ngạc
Vừa thoáng nghe em hát
Lời ca em thiên thâu

- Ta sụp lạy cúi đầu.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]