Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 13/03/2017 14:02, số lượt xem: 377

Chờ ngóng mỏi yêu lả kiếp dài
Nuối duyên tình liễu tạ từ mai
Thơ nhàu tủi kiếp hoen từ nhạt
Phím oải nao đời xót mộng phai
Bờ cảm ái trao ngùi ngọc thể
Nuộc thương nguyền gởi lặng tiên đài
Mơ hoài thuở ấy nồng hoan lạc
Mờ ảo dáng chao bóng nguyệt cài

Cài nguyệt bóng chao dáng ảo mờ
Lạc hoan nồng ấy thuở hoài mơ
Đài tiên lặng gởi nguyền thương nuộc
Thể ngọc ngùi trao ái cảm bờ
Phai mộng xót đời nao oải phím
Nhạt từ hoen kiếp tủi nhàu thơ
Mai từ tạ liễu tình duyên nuối
Dài kiếp lả yêu mỏi ngóng chờ

Thuận nghịch độc