Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 21/03/2016 02:48, số lượt xem: 592

Xa buồn nẻo nhớ mỏi mòn trông
Biệt tiễn chiều xưa chạnh nuối lòng
Ta ngóng mắt nào hương rạng dõi
Ái tìm môi cũ sắc ngời mong
Sa tàn nguyệt thắm uyên mờ lặng
Hết rụi trầm thơm kiếp nhạt hờn
Thà chẳng ngộ duyên tình não khổ
Hoa đời lạc bước trải buồn sông

Sông buồn trải bước lạc đời hoa
Khổ não tình duyên ngộ chẳng thà
Hờn nhạt kiếp thơm trầm rụi hết
Lặng mờ uyên thắm nguyệt tàn sa
Mong ngời sắc cũ môi tìm ái
Dõi rạng hương nào mắt ngóng ta
Lòng nuối chạnh xưa chiều tiễn biệt
Trông mòn mỏi nhớ nẻo buồn xa

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm