15.00
1 người thích
Đăng ngày 30/11/2019 07:58, số lượt xem: 391

Ngừng lo ắt sẽ bớt ưu phiền
Hãy sống trong đời thật tự nhiên
Thoải mái tâm hồn ra ngắm biển
Bàng quan thế sự né mơ tiền
Mong vào nhược thuỷ du thần điện
Rảo tới non bồng lạc nẻo tiên
Phú diễm nồng thơ ngời hiển hiện
Hoành tung tả hữu khắp bao miền

Hoành tung ngọn bút giữa trăm miền
Đạo lý vuông tròn được mãn viên
Ý nghĩa lời câu mời bạn hiến
Từ niêm khúc vận nối tâm hiền
Ngời men cuộc sống đầy vinh hiển
Đẫm mật gan lòng lắm tận kiên
Chớ để bùn nhơ nhoè chính diện
Trầm hương tự giác ngộ chân thiền

Giác ngộ lìa mê đạt cõi thiền
Soi đời rạng rỡ ánh hồng liên
Cho tình bạn hữu hoài thi triển
Để nuộc trần ai né nhãn tiền
Đạo cả luôn ngời xa cuộc chiến
Tâm thành mãi lộng sáng từng viên
Bao trò quỷ sứ thời xin miễn
Ấy chính đường ngay tránh luỵ phiền