Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đặc biệt (141)
Đăng ngày 12/05/2018 13:05, số lượt xem: 438

Bì bà bì bỏm lội nhiều nơi
Thoáng thấy hớt ha hớt hải rời
Lủ khủ lù khù như sáo đợi
Núng na núng nính tựa rùa bơi
Nhiều khi lử thứ lừ thừ xới
Lắm buổi tất ta tất tưởi ngời
Thậm thụt thậm thà như muốn khởi
Nên đành khập khiểng khập khà rơi

Nên đành khập khiểng khập khà rơi
Ngắc ngứ ngắc nga khó thể ngời
Lòng bậu thẩn tha thà thẫn với
Bụng chàng kĩu kịt kĩu kà bơi
Nhí nàh nhí nhảnh êm đềm tới
Khúc khúa khúc kha mải miết rời
Chỉ ước gật gà gù gật khởi
Bì bà bì bỏm lội nhiều nơi

Thành ngữ - Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm