Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 08/05/2018 12:38, số lượt xem: 359

Đêm tình thoả quyện ái chầm vương
Huyễn ảo ngời xuân nẻo mộng thường
Thềm lộng khoả mơ bừng trỗi ước
Gió tràn gieo lịm nhớ lồng thương
Mềm tim buổi ấy ngon ngào phả
Lả cánh đêm nào mải miết vương
Êm dịu duỗi hồn lâng khúc nhạc
Rèm lay giấc bổng thắm đêm trường

Trường đêm thắm bổng giấc lay rèm
Nhạc khúc lâng hồn duỗi dịu êm
Vương miết mải nào đêm cánh lả
Phả ngon ngào ấy buổi tim mềm
Thương lồng nhớ lịm gieo tràn gió
Ước trỗi bừng mơ khoả lộng thềm
Thường mộng nẻo xuân ngời ảo huyễn
Sương chầm ái quyện thoả tình đêm

Thuận nghịch độc