Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/11/2021 17:48, số lượt xem: 153

Thầy cô nghĩa trọng khắc bao người
Mãi nhớ ơn này khắp chốn nơi
Đầy sổ sách tâm đành mỏi chạy
Bủa trăng trời việc gắng tươi cười
Xây tình chữ cảm lan tràn đẹp
Dệt đức vần thương quyện quấn ngời
Dày phước hưởng sâu nhờ dỗ dạy
Rầy la lắm thuở cốt thơm đời

Đời thơm cốt thuở lắm la rầy
Dạy dỗ nhờ sâu hưởng phước dày
Ngời quấn quyện thương vần đức dệt
Đẹp tràn lan cảm chữ tình xây
Cười tươi gắng việc trời trăng bủa
Chạy mỏi đành tâm sổ sách đầy
Nơi chốn khắp này ơn nhớ mãi
Người-ta khắc trọng nghĩa cô thầy