15.00
1 người thích
Đăng ngày 18/02/2020 12:04, số lượt xem: 322

Khai điều ước vọng ươm nguyền đủ
Trải luyến nồng yêu ngào ngạt phủ
Đài quyện quấn hoa nguyệt đắm mù
Vải bừng loang sớm chiều thương cũ
Lai dào dạt huyễn mộng hoài thu
Lại chứa chan huyền mơ mãi tụ
Dài lộng cõi ân dạ đắp bù
Trai hiền thảo gái mê vần vũ

Vũ vần mê gái thảo hiền trai
Bù đắp dạ ân cõi lộng dài
Tụ mãi mơ huyền chan chứa lại
Thu hoài mộng huyễn dạt dào lai
Cũ thương chiều sớm loang bừng vải
Mù đắm nguyệt hoa quấn quyện đài
Phủ ngạt ngào yêu nồng luyến trải
Đủ nguyền ươm vọng ước điều khai