Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 21/03/2016 14:47, số lượt xem: 437

Đêm lặng ngút trời ướp diệu thương
Mượt lâng tình ái dậy thơm đường
Thềm trăng lả gió ngời dâng mộng
Ngõ trúc ươm hồn toả sáng hương
Êm dịu thoáng lòng man mác luyến
Thắm nồng rung nhạc ngọt ngào vương
Mềm môi chuốc tửu ngàn xưa vọng
Đêm lặng ngút trời ướp diệu thương

Thương diệu ướp trời ngút lặng đêm
Vọng xưa ngàn tửu chuốc môi mềm
Vương ngào ngọt nhạc rung nồng thắm
Luyến mác man lòng thoáng dịu êm
Hương sáng toả hồn ươm trúc ngõ
Mộng dâng ngời gió lả trăng thềm
Đường thơm dậy ái tình lâng mượt
Thương diệu ướp trời ngút lặng đêm

Thuận nghịch độc