Thoảng dáng em về giữa quyện lơi
Mà nghe vọng giữa tiếng ru vời
Đàn lâng trỗi chập chùng phơi phới
Rạng rỡ tưng bừng sóng phả khơi
Mãi ước cung tình luôn bổng ngợi
Thầm mơ phím thệ mãi hoan ngời
Bồng lai đượm nhé trầu cau hỡi
Để thắm xuân lòng mãn cuộc chơi

Để thắm xuân lòng mãn cuộc chơi
Vàng trăng hạnh phúc sẽ lâng ngời
Ngàn năm lả dạt dào chăn gối
Rạng rỡ ân tình lắm thuở khơi
Vẫn nguyện hương lòng thơm thảo tới
Và mong sắc dạ ngát ngan vời
Chiều thương ngã bóng thềm mơ khởi
Thoảng dáng em về giữa quyện lơi

Liên hoàn – Ngũ độ thanh – Giao cổ đối - Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm