Đau mài miệt ảo mộng tàn phai
Nuộc thẫn thờ duyên lãng phí nài
Nhàu ái sắc hâm sầu ấy một
Rã tình hương sẫm oán trời hai
Chau dằng dặc nhão thân lòng xót
Nuối rã rời trơ bóng nguyệt cài
Màu xám dạ yêu mùa héo thẫm
Cau triền úa rũ đợi chờ ai

Ai chờ đợi rũ úa triền cau
Thẫm héo mùa yêu dạ xám màu
Cài nguyệt bóng trơ rời rã nuối
Xót lòng thân nhão dặc dằng chau
Hai trời oán sẫm hương tình rã
Một ấy sầu hâm sắc ái nhàu
Nài phí lãng duyên thờ thẫn nuộc
Phai tàn mộng ảo miệt mài đau

Thuận nghịch độc