Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/03/2021 15:50, số lượt xem: 266

Việt nữ hùng anh toả sáng trời
Lưu truyền sử sách lộng trùng khơi
Bà Trưng chiến địa quân cường hảo
Triệu Ẩu đầu voi chí diễm ngời
Đất đổi Huyền Trân bồi vạn quãng
Ngôi nhường Hậu Thánh dỗ ngàn nơi
Lòng trung Tổ quốc luôn gìn giữ
Trả vẹn thù chung xứng giữa đời

Trả vẹn thù chung xứng giữa đời
Thơm lòng chí cả vượt nhiều nơi
Cho dòng tuấn kiệt lan tràn diễm
Giữ cuộc trần gian mải miết ngời
Giặc dữ lai quần sôi nổi đánh
Quân cuồng pháo hạm sẵn sàng khơi
Cùng trai gái dũng đòi xông trận
Việt nữ hùng anh toả sáng trời