Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/09/2022 21:32, số lượt xem: 248

Cổ tích lưu truyền lỗi Mỵ Châu
Vì tin Trọng Thuỷ khiến rơi đầu
Bày mưu tráo lẫy tàn duyên đẹp
Sập bẫy cơ đồ đắm biển sâu
Ngãi vợ chồng say nhào Tổ quốc
Đường lông ngỗng rắc gọi quân Tầu
Đề cao cảnh giác ngừa tham vọng
Lũ Hán như là phỉ hạm thâu

Chân lòng toả đậm giữa trời thâu
Chết bởi hèn mưu bẫy giặc Tầu
Thiếp chẳng lừa cha bày vẽ bậy
Tim hoài nhỏ máu hận cừu sâu
Căm thù chiến sự hằng gian giảo
Lỡ bước tình duyên nỏ bạc đầu
Lạc xảo ngôn nhà tan nước vỡ
Oan hồn mãn kiếp chịu trầm châu