15.00
1 người thích
Đăng ngày 29/05/2021 09:24, số lượt xem: 194

Vui mừng Phật đản chiếu về đây
Xuống giữa trần gian cảm diệu đầy
Lánh khỏi cung đình tâm đạo lĩnh
Chia lìa hạnh phúc nghĩa đời xây
Dòng mê rũ bỏ ngời chân lý
Nẻo sáng bừng khơi rỡ bậc thầy
Quả báo Luân hồi khuyên giữ hậu
Mai này kiếp nạn chẳng trùng vây

Mai này kiếp nạn chẳng trùng vây
Bốn bể đều xưng rạng chữ thầy
Ý nghĩa luân hồi luôn đượm toả  
Công trình đạo pháp mãi truyền xây
Khuyên lòng nghĩ đúng trau bồi ngộ   
Lỡ chuyện làm sai hối cải đầy
Cõi tạm bừng hương ngày mở lối
Vui mừng Phật đản chiếu về đây