15.00
1 người thích
Đăng ngày 26/12/2020 15:05, số lượt xem: 266

Tin Lành báo hiệu toả triền không
Sáng rực chòm sao rọi khắp đồng
Chuẩn việc Con Trời hôm nhập thế
Thơm tình nghĩa đạo buổi vào đông
Chuồng chiên giản dị ban lời thắm
Máng cỏ nghèo xơ dậy lửa hồng
Đất cũng như người quy một mối
Tươi miền hạnh phúc thoả lòng trông

Cha hiền rải phúc vẫn hằng trông
Thấm đẫm lời rao dậy sắc hồng
Giúp mọi người qua vùng bão tố
Nâng đời kẻ thoát những mùa đông
Thần Linh hiện đến thêu lòng dạ
Đấng Christ dìu ban tưới ruộng đồng
Khẩn nguyện dương trần luôn sáng rỡ
Tin Lành báo hiệu toả triền không