Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/08/2020 11:51, số lượt xem: 241

Hương ngát đẫm ngời vẻ huệ lan
Lịm mê bừng toả nắng thu vàng
Thương nhiều ủ mượt ươm hò hẹn
Dệt lắm say nồng lấp thở than
Trường mộng ướp thơ dìu dặt gởi
Diễm mơ tìm bạn ngóng mong ràng
Vương hoài mãi điệu thơm lòng biếc
Đường luật khảm câu thắm đẹp màng
*
Màng đẹp thắm câu khảm luật đường
Biếc lòng thơm điệu mãi hoài vương
Ràng mong ngóng bạn tìm mơ diễm
Gởi dặt dìu thơ ướp mộng trường
Than thở lấp nồng say lắm dệt
Hẹn hò ươm mượt ủ nhiều thương
Vàng thu nắng toả bừng mê lịm
Lan huệ vẻ ngời đẫm ngát hương