Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/11/2021 10:50, số lượt xem: 138

Xinh cười điệu nhớ thương nào loãng
Thỉnh ước câu thề chan chứa khoảng
Phình lớn mộng êm dạ biếc choàng
Định an bừng diễm lòng cao thoáng
Linh hồn thắm đượm cảnh hoài loang
Chính nghĩa thơm nồng tâm mãi loáng
Tình vút bổng thêm lịm sắc hoàng
Sinh tồn giữa phước ân bùi thoảng

Thoảng bùi ân phước giữa tồn sinh
Hoàng sắc lịm thêm bổng vút tình
Loáng mãi tâm nồng thơm nghĩa chính
Loang hoài cảnh đượm thắm hồn linh
Thoáng cao lòng diễm bừng an định
Choàng biếc dạ êm mộng lớn phình
Khoảng chứa chan thề câu ước thỉnh
Loãng nào thương nhớ điệu cười xinh