Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/02/2022 20:58, số lượt xem: 199

Mai đào cúc rợp nở bừng sân
Mộng diễm chào vui rạng ý trần
Đài nguyệt biếc xanh  diệu sắc
Mật đường ngon thắm đượm hồng ân
Trai ròng cảm dáng thơm hò hẹn
Gió mượt lồng hương sũng ngại ngần
Cài nắng lộng chim vờn bướm lượn  
Khai lòng đẹp ước dệt tình xuân

Xuân tình dệt ước đẹp lòng khai
Bướm lượn vờn chim lộng nắng cài
Ngần ngại sũng hương lồng mượt gió
Hẹn hò thơm dáng cảm ròng trai
Ân hồng đượm thắm ngon đường mật
Sắc diệu bừng xanh biếc nguyệt đài
Trần ý rạng vui chào diễm mộng
Sân bừng nở rợp cúc đào mai